Podmienky predaja spoločnosti Digital River

Posledná aktualizácia: 7/7/2023Spoločnosť Digital River, Inc. a jej dcérske spoločnosti (súhrnne „Digital River“, „my“ a príslušné pádové obmeny) je špičkový globálny poskytovateľ služieb online predaja. Dodávateľovi alebo výrobcovi (ďalej len „dodávateľ“), ktorého meno sa uvádza na webových stránkach alebo v komerčnom riešení (ďalej len „webová lokalita“), kde sú umiestnené tieto podmienky predaja (ďalej len „podmienky“), poskytujeme základné služby v oblasti dodržiavania predpisov, boja proti podvodom, daní a platieb. Keď sprístupňujeme produkty a práva k službám („služby“) na predaj prostredníctvom tejto webovej lokality, robíme to vo vlastnom mene ako autorizovaný predajca v zastúpení nášho dodávateľa.
V závislosti od vašej polohy bude váš nákup spracovaný spoločnosťou Digital River, Inc. alebo jednou z jej dcérskych spoločností. Viac informácií o našich dcérskych spoločnostiach nájdete tu.
DÔLEŽITÉ: Pred nákupom na webovej lokalite si pozorne prečítajte tieto podmienky. Podmienky obsahujú dôležité obmedzenia a vylúčenia, ktoré sa vzťahujú na vaše nákupy na webovej lokalite, vrátane obmedzení zodpovednosti a povinnej arbitrážnej doložky. Podaním objednávky na webovej lokalite súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami, a akýkoľvek predaj prostredníctvom webovej lokality je podmienený ich akceptáciou. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek z týchto podmienok, ste povinní prestať používať webovú lokalitu a nemáte oprávnenie podať objednávku.
Záväzná je pre vás verzia podmienok platná v deň podania objednávky. Tieto podmienky však môžeme z času na čas meniť, a keď to urobíme, zverejníme ich na webovej lokalite. Je vašou povinnosťou si podmienky preštudovať pri každom nákupe u nás.

Totožnosť prevádzkovateľa

Digital River, Inc.
10380 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
E-mailová adresa: onlinestore.en.cs@digitalriver.com

Oddiel 1: Úplné znenie dohody

Tieto podmienky predstavujú úplné znenie dohody medzi vami a spoločnosťou Digital River, ktorá sa týka vášho nákupu produktov alebo služieb na webovej lokalite, a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, dohody alebo podmienky vyplývajúce z obchodných aktivít, obchodných postupov alebo zaužívaných zvyklostí. Žiadna novelizácia týchto podmienok nie je voči nám vymožiteľná, pokiaľ nenadobudla písomnú formu a nebola nami podpísaná.

Oddiel 2: Vaše súkromie

Naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú začlenené do týchto podmienok prostredníctvom odkazu, upravujú vaše poskytovanie a naše používanie osobných údajov prostredníctvom tejto webovej lokality. Odoslaním vašich osobných údajov v súvislosti s vašou objednávkou súhlasíte s tým, aby sme vaše údaje spracovali (buď priamo, alebo prostredníctvom poskytovateľov služieb v pozícii tretích strán) na účely vybavenia vašej objednávky a v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.
Ak si chcete preštudovať zásady ochrany osobných údajov, kliknite sem.
Digital River aj náš dodávateľ spracúvajú osobné údaje ako správcovia údajov na základe vlastných práv. Ako dvaja samostatní správcovia údajov, Digital River ani dodávateľ nekontrolujú spracúvanie vašich osobných údajov inou stranou. Dodávateľ môže spracúvať vaše osobné údaje na účely odoslania vám vašej objednávky tovaru, na uľahčenie vrátenia tovaru a na poskytovanie zákazníckych služieb vašej osobe. Dodávateľ môže tiež použiť vaše osobné údaje na marketingové účely v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe vášho súhlasu, keď sa tak vyžaduje. Na pochopenie spôsobu, akým náš dodávateľ používa vaše informácie, je potrebné prečítať si jeho vyhlásenie o ochrane osobných údajov a zásady ich používania a porozumieť im.

Oddiel 3: Vaše povinnosti a vyhlásenia

Táto webová lokalita nie je určená ani cielená na deti ani na iné osoby, ktoré nemajú právnu spôsobilosť uzatvárať zmluvy. Podaním objednávky vyhlasujete, že máte právnu spôsobilosť uzatvárať zmluvy v štáte alebo krajine vášho bydliska. Ak podávate objednávku v mene tretej strany, vyhlasujete, že máte oprávnenie konať v mene tohto subjektu a váš súhlas s týmito podmienkami predstavuje súhlas tejto tretej strany.
Vyhlasujete, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia vrátane vývozných a dovozných predpisov. Súhlasíte s tým, že nenakupujete produkty a služby určené na export, opätovný predaj, prevod ani použitie v rozpore s platnými zákonmi, okrem iného vrátane, bez obmedzenia, amerických nariadení o správe exportu alebo príslušných sankcií a embarg USA v správe amerického ministerstva financií. Ďalej súhlasíte s tým, že ich nebudete používať na žiadne nezákonné ani neoprávnené účely.
Súhlasíte s tým, že informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s nákupom, vrátane vašej fyzickej adresy, e-mailovej adresy a platobných údajov, sú úplné a presné. Vyhlasujete, že máte oprávnenie poukazovať a iniciovať platby prostredníctvom spôsobu platby, ktorý ste stanovili pre svoj nákup.

Oddiel 4: Podanie objednávky

Keď ponúkame výrobky a služby na predaj na webovej lokalite, dávame vám možnosť si tieto prezentované výrobky a služby zakúpiť. Keď podáte objednávku kliknutím alebo aktiváciou príslušného tlačidla alebo hypertextového odkazu na webovej lokalite, predkladáte nám právne záväznú ponuku na nákup produktov a služieb, ktoré ste si vybrali na základe týchto podmienok.
Vašu ponuku akceptujeme iba v prípade, ak sme obdržali súhlas s vami zvoleným spôsobom platby a keď sme váš produkt odoslali alebo vám ho inak sprístupnili, napríklad keď vám poskytneme odkaz na stiahnutie.
Podľa nášho uváženia si vyhradzujeme právo odmietnuť vašu ponuku a zrušiť vašu objednávku. Každé potvrdenie objednávky vygenerované systémom, ktoré vám zašleme po dokončení objednávky, je iba potvrdením vašej ponuky a nie je vyjadrením akceptácie vašej ponuky, ktorá môže byť korigovaná pred odoslaním fyzických produktov alebo poskytnutím služieb. Po úspešnom overení vašej objednávky a platobných údajov Digital River zakúpi tovar, ktorý ste si objednali od nášho dodávateľa, na účely jeho ďalšieho predaja vašej osobe.
Podaním objednávky vyjadrujete súhlas s naším používaním elektronickej komunikácie v spojitosti s vašou transakciou a elektronickým doručovaním oznámení, zásad a záznamov o transakcii.
Súhlasíte s tým, že v zákonom povolenom rozsahu môžeme viesť príslušné záznamy o zmluvách vrátane komunikácie a potvrdení.

Oddiel 5: Popis produktu a ceny

Snažíme sa zabezpečiť, aby produkty a služby ponúkané na predaj na webovej lokalite boli popísané a prezentované čo najpresnejšie a najúplnejšie. Chyby sa však môžu vyskytnúť, a pokiaľ sa vyskytnú, vyhradzujeme si právo na opravu a revíziu.
Ceny podliehajú zmenám. Splatné ceny sú ceny platné v čase akceptácie vašej ponuky a sú vyjadrené v mene uvedenej na webovej lokalite. Pokiaľ nie je na webovej lokalite uvedené inak, ceny produktov a služieb nezahŕňajú DPH, iné dane, náklady na doručenie, vývoz ani iné poplatky.

Oddiel 6: Platobné podmienky

Súhlasíte s tým, že za produkt zaplatíte prostredníctvom spôsobov platby ponúkaných na webovej lokalite. Na tieto spôsoby platby sa môžu vzťahovať osobitné zmluvné podmienky. Na spracovanie a autorizáciu vašej platby môžeme použiť poskytovateľov služieb v pozícii tretích strán. Podaním objednávky oprávňujete nás a našich poskytovateľov služieb v pozícii tretích strán získať od vás sumu za váš nákup prostredníctvom vami zvoleného spôsobu platby. Ďalej súhlasíte s tým, že celkovú sumu nákupu – vrátane všetkých príslušných daní, poplatkov za doručenie a colných poplatkov – môžeme od vás získať prostredníctvom vami určeného spôsobu platby. Ak sme vám dodali váš produkt alebo službu a váš spôsob platby z nejakého dôvodu zlyhá, zaväzujete sa, že nám na požiadanie uhradíte dlžnú sumu v plnej výške.

Oddiel 7: Export

Produkty a služby predávané na tomto serveri podliehajú zákonom a predpisom USA a iných krajín o dovoze, vývoze a spätnom vývoze. Realizáciou nákupu na webovej lokalite súhlasíte s dodržiavaním týchto dovozných a vývozných zákonov a predpisov, vrátane zákonov a predpisov, ktoré definujú obmedzenia pre jednotlivé miesta určenia, používateľov a koncové použitie produktov a služieb. Súhlasíte s tým, že si nebudete kupovať ani používať žiadne produkty a služby ponúkané na predaj na tejto webovej lokalite, ak vám to príslušné právne predpisy vo vašej krajine zakazujú. Prístup alebo používanie akýchkoľvek produktov alebo služieb predávaných na tejto webovej lokalite https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx na mieste, kde je ich použitie nezákonné, sú prísne zakázané.
Žiadny subjekt uvedený v zozname osobitne určených štátnych príslušníkov a blokovaných osôb (ďalej iba „zoznam SDN“) ministerstva financií USA, ktorý je k dispozícii na adrese , nemá ani nebude mať žiadny majetkový záujem na produktoch zakúpených na tejto webovej lokalite.
Realizáciou nákupu na webovej lokalite zaručujete, že vo vašom subjekte nemá 50 % a vyšší majetkový podiel žiadna z osôb a spoločností uvedených v zozname SDN. Ďalej zaručujete, že nebudete konať v mene a nebudete prevádzať žiadne produkty zakúpené na webovej lokalite (1) žiadnemu subjektu, na ktorý sa vzťahuje obmedzenie uvalené vládou USA, (2) žiadnemu subjektu blokovanému uplatnením zákona; ani (3) na žiadne zakázané koncové použitie alebo určenie, ako je stanovené v predpisoch USA pre riadenie exportu.

Oddiel 8: Clá a dovozné náklady

Váš nákup fyzického produktu môže podliehať colným sadzbám, clám, poplatkom, daniam a/alebo iným poplatkom, ktoré môžu byť splatné v cieľovej krajine („dovozné náklady“). Pokiaľ počas procesu objednávania nie je výslovne uvedené inak, vaša platba za objednávku nezahŕňa tieto dovozné náklady. Súhlasíte s tým, že ako prijímateľ produktu v cieľovej krajine nesiete zodpovednosť za to, aby ste výrobky alebo služby dostali do krajiny, v ktorej ich chcete používať, za riadne deklarovanie tovaru príslušným colným orgánom, úhradu všetkých dovozných nákladov a uspokojenie sprievodných požiadaviek vo vzťahu k dovozu.
Pri dokončovaní predaja môžete dostať možnosť uhradiť dovozné náklady vopred. Na odhad týchto dovozných nákladov vynaložíme z obchodného hľadiska primerané úsilie. Keďže však na ne nemáme žiaden vplyv, nedokážeme so 100 % presnosťou predpovedať, aké budú koncové dovozné náklady. Súhlasíte s tým, že skutočné dovozné náklady sa môžu líšiť od nášho odhadu.
 • Ak sa rozhodnete uhradiť dovozné náklady vopred: Ak sú koncové dovozné náklady vyššie ako náš odhad, nebudeme vás žiadať o doplatok a ak sú koncové dovozné náklady nižšie ako náš odhad, rozdiel nevraciame.
 • Ak sa rozhodnete neuhradiť dovozné náklady vopred: Znášate zodpovednosť za úhradu skutočných dovozných nákladov v plnej výške. Ak iný subjekt zaplatí vo vašom mene časť alebo plnú výšku skutočných dovozných nákladov, aby bolo možné zabezpečiť preclenie, na požiadanie uhradíte tomuto subjektu skutočné dovozné náklady. Vaše nezaplatenie dovozných nákladov načas môže spôsobiť oneskorenie dodania a tiež vás môže vystaviť povinnosti úhrady rôznych taríf a ďalších poplatkov
Mali by ste sa obrátiť na príslušný colný úrad a získať informácie o tom, aké dovozné náklady, požiadavky a postupy sa môžu vzťahovať na váš nákup.

Oddiel 9: Ďalšie podmienky

Vaše používanie produktov a služieb, ktoré ponúkame, môže podliehať dodatočným podmienkam zo strany našich dodávateľov, ktoré vám budú predložené v čase nákupu alebo ktoré vám môžu byť dodané spolu s vaším produktom alebo službou. Pred dokončením nákupu si pozorne prečítajte všetky doplňujúce zmluvné podmienky, ktoré vám budú predložené. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nerealizujte nákup. Ak sú k vášmu produktu alebo službe dodávané doplňujúce podmienky, ste povinní si ich okamžite prečítať. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, produkt alebo službu nesmiete používať a ste povinní sa obrátiť na zákaznícky servis so žiadosťou o vrátenie.
Ak je produktom alebo službou, ktorú ponúkame na predaj, softvér, ponúkame vám licenciu na používanie softvéru. S výnimkou prípadov, keď to povoľuje zákon alebo poskytované licenčné podmienky, softvér nemožno kopírovať, upravovať, prekladať, sprístupňovať, distribuovať, meniť, upravovať, rozkladať, dekompilovať, spätne analyzovať ani kombinovať so žiadnym iným softvérom.
Pokiaľ ide o váš nákup práva na používanie služby, napríklad so zárukou, softvérom ako službou alebo digitálnym prístupom pri ponuke prevádzkovanej a ponúkanej naším dodávateľom alebo treťou stranou, predávame vám nehmotné právo na prístup, používanie alebo účasť v tejto službe tretej strany po ustanovené časové obdobie. Nie sme prevádzkovateľom služby a neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky vo vzťahu k dostupnosti takejto služby.

Oddiel 10: Preprava a doručenie

Ak akceptujeme vašu ponuku, vynaložíme z obchodného hľadiska primerané úsilie na prepravu a doručenie fyzických produktov na miesto určenia, ktoré ste špecifikovali pri procese objednávania a ktoré je uvedené v potvrdení objednávky, ktoré vám zašleme. Vašou povinnosťou je skontrolovať doručovaciu adresu, ktorú ste uviedli počas procesu objednávania („doručovacia adresa“). Ak sa vyskytnú chyby alebo opomenutia, ste povinní nás kontaktovať, aby sme čo najskôr opravili doručovaciu adresu. Po spracovaní a vybavení vašej objednávky nie je možné zmeniť dodaciu adresu. Vyhradzujeme si právo zrušiť vašu objednávku a/alebo vám naúčtovať prípadné ďalšie náklady, ktoré vzniknú v dôsledku akejkoľvek zmeny doručovacej adresy na váš podnet.
Všetky časové rámce dodania, ktoré poskytneme v rámci procesu platby, sú iba odhadované a nie sú garantované.
Ak dodávame produkt po častiach, každá časť je predmetom samostatnej zmluvy. Žiadna vada jednej alebo viacerých častí vás neoprávňuje na odstúpenie od zmluvy ako celku ani na zrušenie akýchkoľvek ďalších častí.

Oddiel 11: Vracanie tovaru a vrátenie peňazí

Všetky zásady vracania, ktoré sa vzťahujú na váš nákup, nájdete v zásadách vracania tovaru uvedených na webovej lokalite. Akékoľvek právo na vrátenie, ktoré sa vzťahuje na váš nákup softvéru, stráca platnosť v okamihu, keď otvoríte priliehavú fóliu, porušíte licenčnú pečať alebo použijete softvér. Ak neexistujú zásady vrátenia tovaru dodávateľa, Digital River ponúka štandardnú 30-dňovú zásadu vrátenia predpokladaných produktov
Pri kupujúcich mimo USA sa na vaše právo na vrátenie tovaru a vrátenie peňazí môžu vzťahovať špeciálne podmienky. Prečítajte si nižšie uvedený oddiel Miestne medzinárodné podmienky.
Ak máte otázky týkajúce sa vašej objednávky, kontaktujte nás na adrese onlinestore.en.cs@digitalriver.com a my vašu požiadavku zašleme príslušnému tímu zákazníckych služieb pre vašu objednávku.

Oddiel 12: Nárok a riziko straty

Za predpokladu, že bol realizovaný vami určený spôsob platby, (1) nárok na fyzické produkty prechádza na vás v okamihu, keď dodáme fyzické produkty na doručovaciu adresu; (2) nárok na digitálne produkty a služby prechádza na vás v okamihu, keď vám sprístupníme produkt na stiahnutie.
Riziko straty (1) pri fyzických produktoch prechádza na vás v okamihu, keď doručíme fyzický tovar na doručovaciu adresu; a (2) pri digitálnych produktoch a službách, keď sprístupníme produkt na stiahnutie. Ak sa pri dodávke fyzického tovaru nevyžaduje podpis, preberáte na seba všetky riziká ujmy pri krádeži alebo strate pri doručovaní produktu na doručovaciu adresu.
Ak odmietnete zásielku, keď sa nami určený prepravca pokúsi uskutočniť doručenie akýchkoľvek fyzických produktov, preberáte na seba riziko straty alebo poškodenia produktov pri pokuse prepravcu doručiť tovar. V takom prípade (1) ste naďalej povinní uhradiť sumu za produkty, ktoré sa vám prepravca pokúšal doručiť, v plnej výške, (2) zodpovedáte za všetky ďalšie náklady spojené s neúspešným pokusom o doručenie vrátane nákladov na skladovanie a (3) po 30 dňoch budeme mať právo nakladať s produktmi spôsobom, ktorý považujeme za vhodný, a výťažok z ich predaja môžeme použiť na kompenzáciu súm, ktoré nám dlhujete.

Oddiel 13: Záruka

Okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon alebo sú inak stanovené písomnou formou, neposkytujeme na produkty a služby, ktoré predávame, žiadnu záruku. Neposkytujeme žiadne garancie v zmysle kvality, vhodnosti na konkrétny účel, výkonu, korešpondencie s popisom, inštalácie softvéru, konfigurácie ani opravy chýb alebo nedostatkov. Profitovať môžete iba zo záruky, ktorú ponúka výrobca, poskytovateľ licencie alebo dodávateľ produktu alebo služieb v kontexte predaja. Podrobnosti o zárukách vzťahujúcich sa na váš nákup nájdete v príslušnej dokumentácii dodávanej s produktom alebo na stránkach, kde ste zakúpili produkt alebo službu. Táto dokumentácia môže obsahovať aj postupy uplatniteľné pri oprave alebo výmene chybných produktov.

Oddiel 14: Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Digital River nie je výrobcom ani vydavateľom produktov a služieb ponúkaných na predaj na tejto stránke. Pokiaľ nie je v týchto podmienkach ustanovené inak, spoločnosť Digital River poskytuje produkty a služby „tak, ako sú“ v maximálnom rozsahu povolenom zákonom, bez akýchkoľvek záruk alebo zastúpenia. Spoločnosť Digital River sa zrieka v maximálnom rozsahu povolenom zákonom všetkých záruk, výslovných, implicitných a zákonných, vrátane všetkých záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia. Spoločnosť nezaručuje, že akékoľvek výrobky budú na sklade, bezpečné, bezchybné, v súlade s písomnými alebo ústnymi špecifikáciami, zárukami, vyhláseniami alebo prísľubmi. Spoločnosť Digital River nezaručuje, že sa produkty počas doručovania nestratia a nepoškodia.
V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi nebude spoločnosť Digital River, jej dodávatelia alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade a podľa žiadnej právnej teórie mať zodpovednosť voči vám alebo akejkoľvek tretej strane za akékoľvek škody, náklady alebo záväzky vyplývajúce alebo súvisiace s nákupom alebo použitím akýchkoľvek produktov alebo služieb, alebo týchto podmienok vrátane, okrem iného, akýchkoľvek priamych, nepriamych, náhodných, následných alebo osobitných škôd (patria sem napr. náhrady výdavkov alebo prerušenia činnosti, škody na majetku, poplatky za právne zastúpenie, ušlý zisk, nemožnosť používania, príjmy, goodwill, alebo hodnota aktív alebo cenných papierov), aj keď bola spoločnosť Digital River informovaná alebo si je inak vedomá možnosti takýchto škôd. Celková súhrnná zodpovednosť spoločnosti Digital River vyplývajúca z nákupu alebo predaja produktu alebo služieb, alebo s nimi súvisiaca, je obmedzená čiastkou, ktorú ste spoločnosti Digital River zaplatili za takýto produkt alebo službu.
Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti tvoria základ obchodného vzťahu medzi vami a spoločnosťou Digital River. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti sa nebude vzťahovať na zodpovednosť spoločnosti Digital River za (a) smrť, ublíženie na zdraví alebo škodu na majetku, priamo alebo nepriamo spôsobenú položkou, ktorú ste zakúpili od spoločnosti Digital River alebo (b) škody spôsobené podvodom, zavádzajúcimi nepravdivými vyhláseniami, úmyselným nenáležitým konaním alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Digital River, prípadne inými záležitosťami, pri ktorých nemožno podľa platných právnych predpisov vylúčiť alebo obmedziť zodpovednosť.
Nič v tejto časti neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť podľa platných právnych predpisov.

Oddiel 15: Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a zabezpečíte, aby spoločnosť Digital River, naša materská spoločnosť a každý z našich úradníkov, zamestnancov, agentov, partnerov, poskytovateľov obsahu, poskytovateľov služieb, dodávateľov a poskytovateľov licencií (spoločne „kryté subjekty“) bol krytý voči všetkým nárokom, záväzkom, nákladom, stratám a výdavkom vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú z (1) vášho nákupu produktov a služieb poskytovaných prostredníctvom webovej lokality a (2) vašich nekalých alebo podvodných činov alebo opomenutí, prípadne priestupkov či porušení zákona, vrátane porušenia akýchkoľvek IP nárokov alebo porušenia ustanovení týchto podmienok.

Oddiel 16: Riešenie sporov

Dúfame, že ste s kúpou vášho produktu alebo služby plne spokojní. V maximálnej možnej miere sa usilujeme riešiť akékoľvek nezhody, ktoré medzi nami vznikajú. Ak však akýkoľvek spor, ktorý vznikne v súvislosti s vašou transakciou, webovou lokalitou alebo týmito podmienkami, nedokážeme vyriešiť k vašej spokojnosti, tento oddiel bude definovať proces riešenia sporov.
Pri kupujúcich mimo USA sa môžu na vaše právo na riešenie sporov vzťahovať špeciálne podmienky. Prečítajte si nižšie uvedený oddiel Miestne medzinárodné podmienky.
Ustanovenie o arbitráži
Akýkoľvek nárok, spor alebo rozpor, ktorý môže vzniknúť medzi vami a našou spoločnosťou, vyplývajúci z tejto webovej lokality alebo súvisiaci s touto webovou lokalitou, alebo vašou transakciou, bude riešený výlučne záväzným arbitrážnym konaním pod vedením Americkej asociácie pre arbitráž („AAA“) a bude vedený pred jediným arbitrom podľa platných pravidiel a postupov stanovených asociáciou AAA, vrátane doplňujúcich postupov asociácie AAA pre spory týkajúce sa spotrebiteľov (ak prichádza do úvahy) a podľa platného znenia týchto podmienok („zásady a postupy arbitrážneho konania“).
Zásady asociácie AAA a formulár na začatie arbitrážneho konania sú k dispozícii na webovej lokalite asociácie AAA na adrese http://www.adr.org.
Tento oddiel sa vzťahuje na všetkých spotrebiteľov v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Spory, ktoré sa riadia týmto oddielom, zahŕňajú okrem iného (1) nároky vyplývajúce alebo súvisiace s ktorýmkoľvek aspektom vzťahu medzi vami a našou spoločnosťou, (2) nároky, ktoré vznikli v dôsledku vášho používania webovej lokality a (3) nároky, ktoré sú v súčasnosti predmetom domnelej skupinovej žaloby, v rámci ktorej nie ste členom certifikovanej skupiny.
Postup riešenia sporov sa však konkrétne nevzťahuje na (1) nárok súvisiaci s vymáhaním alebo platnosťou vašich alebo našich práv duševného vlastníctva ani na (2) nárok týkajúci sa obvinenia z krádeže, pirátstva alebo neoprávneného použitia.
Súhlasíte s tým, že: (1) arbiter bude uplatňovať newyorské právo v súlade s federálnym zákonom o arbitrážnom konaní a platnými zákonnými lehotami vrátane zásad spravodlivosti a bude rešpektovať nároky na privilégiá uznané zákonom, (2) arbiter nebude viazaný rozhodnutiami v predchádzajúcich arbitrážach, ktoré sa nás týkajú, ale bude viazaný rozhodnutiami v predchádzajúcich arbitrážach, ktoré sa týkajú vás aj nás, v rozsahu požadovanom platným zákonom, (3) v prípade, že dokážete preukázať, že náklady na arbitrážne konanie budú neprimerané v porovnaní s nákladmi na súdne spory, preplatíme vám takú časť poplatkov za súdne podanie a pojednávanie v súvislosti s arbitrážnym konaním, akú arbiter uzná za vhodnú s cieľom na zabrániť tomu, aby arbitráž bola finančne neúnosná.
Vy aj my súhlasíme s tým, že (1) každý z nás môže voči druhej strane vznášať nároky iba individuálne a že pre žiadne spory, ktoré budú predmetom arbitráže na úrovni skupiny alebo zástupcu, nebude ustanovená žiadna autorita, (2) arbitrážne konanie môže rozhodnúť iba o vašich a/alebo našich individuálnych nárokoch a arbiter môže rozhodnúť o oslobodení iba v prospech individuálnej strany, ktorá sa domáha oslobodenia, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie oslobodenia, ktoré si vynútili individuálne nároky príslušnej strany a (3) arbiter nemôže zlúčiť ani spojiť nároky iných osôb alebo strán, ktoré môžu byť v podobnej situácii, a nesmie inak predsedať akejkoľvek forme konsolidovaného, reprezentatívneho ani skupinového konania. Ak sa ustanoví, že ktorákoľvek časť tohto odseku je nezákonná, neplatná alebo nevymožiteľná, potom bude celé toto arbitrážne ustanovenie neplatné a žiadna zo strán nebude oprávnená na arbitráž svojho sporu.
S výnimkou ustanovenia vo vyššie uvedenom odseku, ak sa ktorákoľvek časť tohto arbitrážneho ustanovenia vyhodnotí za neplatnú, nevymožiteľnú alebo nezákonnú, prípadne bude v rozpore s arbitrážnymi zásadami a postupmi ustanovenými asociáciou AAA, zostávajúce ustanovenia tohto arbitrážneho ustanovenia tým nebudú ovplyvnené a budú sa vymáhať v maximálnom zákonom povolenom rozsahu.
Rozhodné právo a miesto konania
V prípade, že sa vyššie uvedené ustanovenie o arbitrážnom konaní nevzťahuje na vás alebo na konkrétny nárok alebo spor, súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý vznikol alebo môže vzniknúť medzi vami a nami, musí byť riešený výlučne štátnym alebo federálnym súdom so sídlom v regióne Hennepin County, Minnesota a vy aj my sa zaväzujeme podriadiť osobnej jurisdikcii súdov v regióne Hennepin County, Minnesota za účelom riešenia takýchto nárokov alebo nezhôd podľa zákonov štátu New York, USA.

Oddiel 17: Oddeliteľnosť

Ak sa ustanoví, že ktorékoľvek ustanovenie (alebo časť ustanovenia) podmienok je neplatné, nezákonné alebo nevymožiteľné, platnosť ostatných ustanovení nebude ovplyvnená a ustanovenia sa budú presadzovať v maximálnom zákonom povolenom rozsahu.

Oddiel 18: Vylúčenie zrieknutia sa práv

Žiadne oneskorené uplatnenie, neuplatnenie ani nevymáhanie akýchkoľvek práv alebo ustanovení týchto podmienok neznamená z našej strany vzdanie sa príslušného práva. Zrieknutie sa akéhokoľvek porušenia alebo neplnenia v jednom prípade neznamená vzdanie sa akéhokoľvek porušenia alebo neplnenia pri následnom porušení alebo neplnení. Žiadne vzdanie sa práva z našej strany nenadobudne účinnosť, pokiaľ nenadobudne písomnú formu a nebude nami podpísané.

Miestne medzinárodné podmienky

Pri kupujúcich mimo USA sú podmienky uvedené nižšie v tomto oddiele Miestne medzinárodné podmienky doplňujúce a komplementárne k podmienkam uvedeným vyššie. Ak niektoré ustanovenie v tomto oddiele nie je v súlade so všeobecnými podmienkami uvedenými vyššie, na váš nákup sa budú vzťahovať podmienky špecifické pre vašu jurisdikciu

Európska únia, Anglicko a Wales

Právo na odstúpenie

Ak ste spotrebiteľ, okrem zásad vracania tovaru spojených s vaším nákupom máte právo na odstúpenie od tejto zmluvy (alebo na jej zrušenie) do 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu.
V prípade služby alebo digitálneho obsahu končí vaše právo na odstúpenie od zmluvy 14 dní po uzavretí zmluvy.
V prípade tovaru vaše právo na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní po dni, kedy vy alebo vami určená tretia strana (iná ako prepravca) fyzicky prevezme príslušný tovar alebo:
 • V prípade viacerých tovarov na jednej objednávke dodaných osobitne, deň, kedy vy alebo vami určená tretia strana fyzicky prevezme posledný tovar;
 • V prípade tovaru pozostávajúceho z viacerých šarží alebo dielov, deň, kedy vy alebo vami určená tretia strana prevezme poslednú šaržu alebo kus;
 • V prípade zmluvy o pravidelnom dodávaní tovaru počas stanoveného obdobia, deň, kedy vy alebo vami určená tretia osoba fyzicky prevezme prvý tovar.
Dôsledky odstúpenia
Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré ste nám poukázali – vrátane nákladov na doručenie (okrem dodatočných nákladov spojených s výberom spôsobu prepravy, ktorý je rýchlejší ako najlacnejší spôsob doručenia) – najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy dostaneme vaše oznámenie o odstúpení. Pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak, vrátime vám platbu rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii. Za vrátenie peňazí vám v žiadnom prípade nebude účtovaný manipulačný ani storno poplatok.
Akýkoľvek tovar nám musíte vrátiť okamžite, v žiadnom prípade nie neskôr ako 14 dní odo dňa, keď nás informujete o svojom odstúpení od tejto zmluvy. Táto lehota je dodržaná, ak nám zašlete tovar pred uplynutím tejto 14-dňovej lehoty. Znášate priame náklady na vrátenie tovaru našej spoločnosti. Ste povinní prijať nevyhnutné preventívne opatrenia na uchovanie neporušeného stavu tovaru a ste povinní nám zaplatiť za prípadnú stratu hodnoty tovaru, ktorá je priamo spôsobená vaším nešetrným zaobchádzaním alebo nesprávnou manipuláciou s tovarom pri skúmaní jeho kvality, vlastností a funkčnosti. Vrátenie peňazí môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte doklad o jeho vrátení.
Strata práva na odstúpenie od zmluvy pri digitálnom tovare
Ak táto zmluva zahŕňa dodanie digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na fyzickom médiu, vaše právo na odstúpenie zaniká, keď (1) výslovne odsúhlasíte, že plnenie zmluvy začne pred uplynutím 14-dennej lehoty na odstúpenie a (2) potvrdíte, že strácate právo na odstúpenie od zmluvy, ak sa plnenie zmluvy začne pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Bez práva na odstúpenie
V prípade akejkoľvek zmluvy, ktorá zahŕňa dodanie zvukových záznamov, videozáznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, strácate právo na odstúpenie od zmluvy, ak sa po dodaní pečať odstráni alebo poruší.
Právo na odstúpenie od zmluvy nemáte v prípade, ak zmluva zahŕňa dodanie tovaru, ktorý bol vyrobený podľa vašich požiadaviek alebo je zreteľne personalizovaný.
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy
Ak si chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, oznámte nám svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy poštou alebo e-mailom.
Digital River Ireland Ltd.
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
cancellation_eu@digitalriver.com
Na uplatnenie tohto práva nie ste povinní použiť konkrétny formát; postačuje akékoľvek jednoznačné vyhlásenie, že si uplatňujete svoje právo na odstúpenie od zmluvy.
Toto právo si môžete uplatniť aj pomocou online formulára dostupného na tomto odkaze: Formulár pre storno.
Bez ohľadu na to, akým spôsobom nás kontaktujete, oznámenie o odstúpení od zmluvy ste povinní odoslať pred uplynutím lehoty na storno.

Záruky

V súlade s právnymi predpismi EÚ a súvisiacimi právnymi predpismi členských štátov sú všetky produkty zakúpené na webovej lokalite chránené dvojročnou zárukou, ktorá garantuje, že výrobky zodpovedajú zmluve s výnimkami uvedenými nižšie.
Produkt je v súlade so zmluvou, ak:
 • zodpovedá opisu, ktorý sme vám poskytli pred uzavretím zmluvy,
 • je vhodný na účel, na ktorý ho požadujete, ak ste nám tento účel oznámili pred uzavretím zmluvy,
 • je vhodný na bežné účely použitia tovarov rovnakého druhu, a
 • vykazuje kvalitu a účel, ktoré sú typické pre tovary rovnakého druhu, a ktoré vy, ako spotrebiteľ, môžete v primeranom rozsahu očakávať vzhľadom na povahu produktu, s prihliadnutím na všetky vyhlásenia nás alebo výrobcu, prípadne jeho zástupcu, najmä v reklamách alebo na etiketách.
Produkt nie je v rozpore so zmluvou, ak ste v čase uzavretia zmluvy o rozpore so zmluvou vedeli (alebo mali vedieť) . Produkt nie je v rozpore so zmluvou, ak je rozpor so zmluvou spôsobený vami dodávanými materiálmi.
Ak produkt nie je v súlade so zmluvou, máte právo (1) nás požiadať, aby sme bezplatne uviedli tovar do stavu súladu prostredníctvom opravy alebo výmeny produktu, (2) na zníženie ceny alebo (3) na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ ide o akýkoľvek nevyhovujúci tovar. Na opravu alebo výmenu nemusíte mať nárok, ak je oprava alebo výmena nemožná, prípadne sú náklady s tým spojené neprimerané nákladom na alternatívny prostriedok nápravy.
Ak ste spotrebiteľom z niektorej z nasledujúcich krajín, na váš nákup sa vzťahujú nasledujúce časové lehoty:
 • Fínsko – záručná lehota závisí od predpokladanej životnosti.
 • Island – záručná lehota trvá obvykle 2 roky, príp. 5 rokov pri tovare, pri ktorom sa predpokladá dlhšia životnosť.
 • Írsko – svoje práva si musíte uplatniť v 6-ročnej premlčacej lehote.
 • Holandsko – záručná lehota závisí od predpokladanej životnosti tovarov.
 • Nórsko – záručná lehota trvá obvykle 2 roky, príp. 5 rokov pri tovare, pri ktorom sa predpokladá dlhšia životnosť.
 • Švédsko – záručná lehota trvá 3 roky.
 • Anglicko, Wales a Severné Írsko – svoje práva si musíte uplatniť v 6-ročnej premlčacej lehote.
 • Škótsko – svoje práva si musíte uplatniť v 5-ročnej premlčacej lehote.

Riešenie sporov

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak alebo to nezakazujú miestne právne predpisy, tieto podmienky sa budú riadiť anglickým právom a spoločne (my aj vy) vyslovujeme súhlas s tým, aby nevýhradnú jurisdikciu nad týmito podmienkami a akýmikoľvek inými záležitosťami, ktoré s nimi súvisia, mali anglické súdy so sídlom v Londýne, a aby všetky súdne konania prebiehali v anglickom jazyku.
Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online, ku ktorej máte prístup tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Pri predajoch v Nemecku, v súlade s § 36 ods. 1 č. 1 VSBG, nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na mimosúdnom riešení sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským senátom.
V prípade predaja vo Francúzsku sa v prípade sporu medzi spoločnosťou Digital River a spotrebiteľom pokúsime nájsť priateľské riešenie. Ak nedôjde k dohode, máte možnosť bezplatne postúpiť vec spotrebiteľskému mediátorovi, ku ktorému patríme, konkrétne Asociácii európskych mediátorov (AME CONSO), a to do jedného roka od písomnej sťažnosti, ktorá nám bola adresovaná. Odoslanie k spotrebiteľskému mediátorovi sa musí uskutočniť buď vyplnením formulára určeného na tento účel na webovej stránke AME CONSO (www.mediationconso-ame.com), alebo poštou na adresu AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARÍŽ.